INSO-ISO-IEC 17043

مقدمه استاندارد INSO-ISO-IEC 17043

 

در استاندارد INSO-ISO-IEC 17043 مقایسه های بین آزمایشگاه ی با اهداف متعددی به کار می روند و استفاده از آنها در سطح بین المللی در حال گسترش است. اهداف مهم مقایسه های بین آزمایشگاهی شامل موارد زیر است :

الف- ارزیابی عملکرد آزمایشگاهها برای انجام آزمون ها، با اندازه گیری های خاص و پایش عملکرد مستمر آزمایشگاه ها

ب- شناسایی مشکلات آزمایشگاه ها و انجام اقداماتی برای بهبود که به عنوان مثال می تواند مربوط به روش های اجرایی نامناسب اندازه گیری، اثربخشی آموزش کارکنان و نظارت با کالیبراسیون تجهیزات باشد

ج- ایجاد اثربخشی و سازگاری روش های آزمون با اندازه گیری

د- اعتمادسازی بیشتر برای مشتریان آزمایشگاه

ه- شناسایی تفاوت های بین آزمایشگاهی

و- آموزش آزمایشگاه های مشارکت کننده بر پایه نتایج چنین مقایسه هایی

ز- صحه گذاری ادعاهای عدم قطعیت

ح- ارزیابی مشخصه های عملکردی یک روش – اغلب به عنوان روش های مشترک تشریح شده

ط- تخصيص مقادیر به مواد مرجع و ارزیابی مناسب بودن آنها برای استفاده در روش های اجرایی آزمون با اندازه گیری خاص

ی- پشتیبانی از بیانیه برابری اندازه گیری های موسسه های ملی اندازه شناسی از طریق ” مقایسه های کلیدی” و مقایسه های تکمیلی انجام شده از طرف دفتر بین المللی اوزان و مقیاس ها (BIPM) و سازمانهای اندازه شناسی منطقه ای وابسته

 

همان طور که در بندهای “الف” تا “ز” فهرست شده است، آزمون مهارت، شامل کاربرد مقایسههای بین آزمایشگاهی، برای تعیین عملکرد آزمایشگاه می شود. معمولا آزمون مهارت در مورد بندهای “ج”. “ط” و “ی” کاربرد ندارد زیرا فرض می شود که در این موارد آزمایشگاه صلاحیت دارد، اما می تواند در اثبات صلاحیت آزمایشگاه، به طور مستقل نیز مورد استفاده قرار گیرند. الزامات این استاندارد در بندهای “ج”، “ط” و “ی” می تواند در بسیاری از طرح ریزی های فنی و فعالیت های عملیاتی کاربرد داشته باشد. ن

یاز به اعتماد مداوم در مورد عملکرد آزمایشگاه، نه تنها برای آزمایشگاهها و مشتریان آنها، بلکه برای سایر طرفهای ذینفع مانند تنظیم کنندگان مقررات، نهادهای تایید صلاحیت آزمایشگاه و سایر سازمان هایی که الزامات مربوط به آزمایشگاه ها را تعیین می کنند، ضروری است. استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی ۱۷۰۱۱ نهادهای تایید صلاحیت را ملزم می کند که مشارکت و عملکرد آزمایشگاهها را در آزمون مهارت در نظر داشته باشند. برای سایر فعالیت های ارزیابی انطباق، نظیر بازرسی با گواهی محصول، نیاز رو به رشدی برای آزمون مهارت وجود دارد. بیشتر الزامات این استاندارد در زمینه های جدید، به خصوص راجع به مدیریت، طرح ریزی و طراحی، کارکنان، تضمین کیفیت، محرمانگی و دیگر جنبه های مقتضی، کاربرد دارد

این استاندارد برای همه طرفهای ذینفع، مبنای استواری برای تعیین صلاحیت سازمان هایی که آزمون مهارت انجام می دهند، فراهم می کند. به همین منظور، این استاندارد جایگزین هر دو قسمت مدرک 1997 : 43 ISO / IEC Guide شده است. راهنمای 1997 : 43 ISO / IEC Guide نه تنها شامل راهنمایی هایی در خصوص تدوین و اجرای آزمون مهارت و انتخاب و استفاده از آزمون مهارت توسط نهادهای تایید صلاحیت آزمایشگاهی است، بلکه دارای توضیحات سودمندی در ارتباط با انواع رایج آزمون مهارت نیز هست. این استاندارد، اصول مربوط به اجرای آزمون مهارت شرح داده شده در راهنمای 1997 : 43 ISO / IEC Guide را که در اطلاعات مندرج در پیوست های الف تاج، در خصوص انواع رایج الگوهای آزمون مهارت راهنمای روش های آماری مناسب، انتخاب و استفاده از الگوهای آزمون مهارت توسط آزمایشگاهها، نهادهای تایید صلاحیت، نهادهای تنظیم کننده مقررات و سایر طرفهای ذینفع ارائه شده است را حفظ و روزآمد کرده است.

 

 

برای مطالعه متن کامل استاندارد INSO-ISO-IEC 17043 بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نرم افزار 17043 به سایت ما مراجعه نمایید